دیالیزهم (۱ تصویر)

⇐جانباز #قطع_نخاع_گردن که باشی ⇐دوپایت در خاک جبهه جا مانده ...

⇐جانباز #قطع_نخاع_گردن که باشی ⇐دوپایت در خاک جبهه جا مانده ...