دیالوگ (۱۵۲۵ تصویر)

دیالوگ فیلم هیت...👑#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...
۰

دیالوگ فیلم هیت...👑#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ فیلم سیندرلامَن 🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپ...
۰

دیالوگ فیلم سیندرلامَن 🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپ...

دیالوگ فیلم بازیِ تقلیدی..⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آ...
۰

دیالوگ فیلم بازیِ تقلیدی..⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آ...

دیالوگ فیلم سانز آو آنارچی...⁦🖤#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #...
۰

دیالوگ فیلم سانز آو آنارچی...⁦🖤#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #...

دیالوگ زیبای جوکر👑⁦⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #ه...
۰

دیالوگ زیبای جوکر👑⁦⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #ه...

دیالوگ⁦👁️⁩#نوید_محمد_زاده⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آش...
۰

دیالوگ⁦👁️⁩#نوید_محمد_زاده⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آش...

وقتی بیدار میشم میبینم ازون هم بدتره...⁦👁️⁩دیالوگ⁦👁️⁩#تنهایی...
۰

وقتی بیدار میشم میبینم ازون هم بدتره...⁦👁️⁩دیالوگ⁦👁️⁩#تنهایی...

دیالوگ سریال گیم آو ترونز...👑#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آش...
۰

دیالوگ سریال گیم آو ترونز...👑#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آش...

دیالوگ فیلم قتل....⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #ه...
۰

دیالوگ فیلم قتل....⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #ه...

دیالوگ سریال وایکینگ....👑#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی ...
۰

دیالوگ سریال وایکینگ....👑#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی ...

نگران این بودم که اگه زندگی کنم چه اتفاقی میوفته!و نگران بود...
۳۰

نگران این بودم که اگه زندگی کنم چه اتفاقی میوفته!و نگران بود...

هرچه در جستن آنی آنی ..#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #ه...
۰

هرچه در جستن آنی آنی ..#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #ه...

#تلخ در #جهان🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آش...
۵

#تلخ در #جهان🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آش...

یادشون باشیم،کمک کنیم... #کودکان_کار#تنهایی #غمگین #فرکام #ج...
۲

یادشون باشیم،کمک کنیم... #کودکان_کار#تنهایی #غمگین #فرکام #ج...

باید با طلا نوشت....هیچکس لیاقت اشک های تورا ندارد..کسی که چ...
۰

باید با طلا نوشت....هیچکس لیاقت اشک های تورا ندارد..کسی که چ...

مغزم داره بیشتر از دهنم حرف میزنه...:)#تنهایی #غمگین #فرکام ...
۰

مغزم داره بیشتر از دهنم حرف میزنه...:)#تنهایی #غمگین #فرکام ...

بیهوده به پرواز نیندیش کبوتر....#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر ...
۰

بیهوده به پرواز نیندیش کبوتر....#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر ...

دشت ما اگر گرگ داشت نمینالیدم....#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر...
۰

دشت ما اگر گرگ داشت نمینالیدم....#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر...

نصیحت🖤بخونید حتما🖤😉#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پ...
۰

نصیحت🖤بخونید حتما🖤😉#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پ...

ننگ بر اسنپ چت😂😂😂#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پرو...
۰

ننگ بر اسنپ چت😂😂😂#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پرو...