دوســــــ (۶ تصویر)

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من:rainbow::two_hearts:...
۱

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من:rainbow::two_hearts:...

:two_hearts::lollipop::blossom: #نمیخـــ ـــوام #پاشـــ ـــم...
۴

:two_hearts::lollipop::blossom: #نمیخـــ ـــوام #پاشـــ ـــم...

#تـــــ:cherry_blossom: ــــــو را #دوســــــ:black_heart_su...
۱

#تـــــ:cherry_blossom: ــــــو را #دوســــــ:black_heart_su...

نصیـــــــــبــــــ هرڪـــسے نمیــــــشه#خـــــنده ام#نگــــ...

نصیـــــــــبــــــ هرڪـــسے نمیــــــشه#خـــــنده ام#نگــــ...

#دوســــــ

#دوســــــ

#دوســــــ

#دوســــــ