دوست_هر_کس_عقل_او (۱ تصویر)

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :صدیقُ کلُّ امرءٍ عَقلُهُ و عَدُ...

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :صدیقُ کلُّ امرءٍ عَقلُهُ و عَدُ...