دوستی_و_نظر_خود (۱ تصویر)

#دوستی_و_نظر_صادقانه#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:مَنْ جَمَعَ...

#دوستی_و_نظر_صادقانه#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:مَنْ جَمَعَ...