دورِ (۱ تصویر)

#می شود " زُحل " شوی:dizzy_symbol:تا حلقه اش:revolving_heart...
۱

#می شود " زُحل " شوی:dizzy_symbol:تا حلقه اش:revolving_heart...