دنیـــــا (۴ تصویر)

امیررر:سهــم من از #دنیـــــانداشتن استــــ ...تنهـا قدم زدن...
۱۸

امیررر:سهــم من از #دنیـــــانداشتن استــــ ...تنهـا قدم زدن...

#دنیـــــاتنهایــــے هاے زیادے دارهامــــا تنهایـــے مــن دن...
۱

#دنیـــــاتنهایــــے هاے زیادے دارهامــــا تنهایـــے مــن دن...

#خـــــــــــــــــوشبخــــــــــت ترینم؟؟؟؟                ...
۲

#خـــــــــــــــــوشبخــــــــــت ترینم؟؟؟؟ ...

#دنیـــــا
۱

#دنیـــــا