دل_روح_جان_نوشت (۶ تصویر)

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

*#آدم_تصادف_می_کند_با_یک_اتوبوس_خاطره_های_مست...* *برای بار ...
۱

*#آدم_تصادف_می_کند_با_یک_اتوبوس_خاطره_های_مست...* *برای بار ...

**#بیقرار_یار_نوشت :خداوندادلم تنگ حسین استدلم خاک کف پای حس...

**#بیقرار_یار_نوشت :خداوندادلم تنگ حسین استدلم خاک کف پای حس...

**#دل_روح_جان_نوشت:باید سلام کرد بر سَرهای سرخ بی کلاه ..بای...

**#دل_روح_جان_نوشت:باید سلام کرد بر سَرهای سرخ بی کلاه ..بای...

**#دل_روح_جان_نوشت :چگونه از تو بگویم به دیگری که بفهمد؟  بر...

**#دل_روح_جان_نوشت :چگونه از تو بگویم به دیگری که بفهمد؟ بر...