دلگیر (۵۵۴ تصویر)

نگاه هایت... گاهی #نگران است... :)  گاهی #ناراحت... :)  شاید...
۰

نگاه هایت... گاهی #نگران است... :) گاهی #ناراحت... :) شاید...

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...
۰

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...

🌵💚مشت می کوبم بر درپنجه می سایم بر پنجره هامن دچار خفقانم خف...
۰

🌵💚مشت می کوبم بر درپنجه می سایم بر پنجره هامن دچار خفقانم خف...

🌵💚تکه ای از روحم خیلی درد می کند!آنجایش که...پر بود از شیطنت...
۰

🌵💚تکه ای از روحم خیلی درد می کند!آنجایش که...پر بود از شیطنت...

🌵💚من فکر نمی‌کنم که اندوهِ یک آدم به هنگامِ ترکِ چیزی ناشی ا...
۰

🌵💚من فکر نمی‌کنم که اندوهِ یک آدم به هنگامِ ترکِ چیزی ناشی ا...

🌵💚دلم می گیرد."دلم" برای "دلم" می گیرد برای غربت غریبانه اش ...
۰

🌵💚دلم می گیرد."دلم" برای "دلم" می گیرد برای غربت غریبانه اش ...

#تنهایی #دپ #دیسلاو #دلتنگی #دلگیر #دپرس #دلتنگ #غمگین #تکست...
۲

#تنهایی #دپ #دیسلاو #دلتنگی #دلگیر #دپرس #دلتنگ #غمگین #تکست...

🌵نمی گذرددلم از تو...در عجبماینگونه کهدوستت دارم...نه در آغو...
۰

🌵نمی گذرددلم از تو...در عجبماینگونه کهدوستت دارم...نه در آغو...

🌵💚طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند😭💔...پیرم و گاهی دلم یاد ...
۰

🌵💚طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند😭💔...پیرم و گاهی دلم یاد ...

🌵💚زیر آوار آخرین حـرف هایت جا مانده‌ام…بی انصاف نمی‌دانیحــر...
۰

🌵💚زیر آوار آخرین حـرف هایت جا مانده‌ام…بی انصاف نمی‌دانیحــر...

🌵💚بیهوده که عاشقت نیستمدیگران گونه‌های گلگونم را می‌خواهندتو...
۰

🌵💚بیهوده که عاشقت نیستمدیگران گونه‌های گلگونم را می‌خواهندتو...

🌵💚شاید باورت نشود گاهی از شدت دلتنگی راضی به هرچه بودن میشوم...
۰

🌵💚شاید باورت نشود گاهی از شدت دلتنگی راضی به هرچه بودن میشوم...

🌵💚کاش می‌آمدیتا برایت بگویم روزهای نبودنت را دراز میکشم به س...
۰

🌵💚کاش می‌آمدیتا برایت بگویم روزهای نبودنت را دراز میکشم به س...

🌵💚نه چراغی برای ماندن وُ نه چمدانی که سهمِ سَفَر ...تنها می‌...
۰

🌵💚نه چراغی برای ماندن وُ نه چمدانی که سهمِ سَفَر ...تنها می‌...

🌵💚ما تهِ تمامِ دوست داشتن ها را رفته اییماینقدر نگویید این ی...
۰

🌵💚ما تهِ تمامِ دوست داشتن ها را رفته اییماینقدر نگویید این ی...

🌵💚آمده بودم که بمانماثاثه ام را به قصد ماندن آورده بودم،دوست...
۰

🌵💚آمده بودم که بمانماثاثه ام را به قصد ماندن آورده بودم،دوست...

🌵💚خلع سلاحم کردی و حالا در چنته‌ام چیزی به جز غم نیستدر آینه...
۰

🌵💚خلع سلاحم کردی و حالا در چنته‌ام چیزی به جز غم نیستدر آینه...

🌵💚جمعـــهبه زبان دلتنگی حرف میزندچـرا کـه در جمعـــه ها بعضی...
۰

🌵💚جمعـــهبه زبان دلتنگی حرف میزندچـرا کـه در جمعـــه ها بعضی...