دلنوشته_ها (۴۱۴ تصویر)

این خیابونای لعنتی

این خیابونای لعنتی

دیوونه بازی ۲
۳

دیوونه بازی ۲

💕فاطمه جان💕وقتی تو باشی ؛ زندگی برایم زیباست ، عاشقی برایم ب...
۷

💕فاطمه جان💕وقتی تو باشی ؛ زندگی برایم زیباست ، عاشقی برایم ب...

غمگینم درست مثل چشمهای تو که هیچ لبخندی غمش را نمیتواند پنها...
۹

غمگینم درست مثل چشمهای تو که هیچ لبخندی غمش را نمیتواند پنها...

به لبخند تو محتاجم بخند و بیقرارم کن#عاشقانه#عاشقانه_ها #دلن...

به لبخند تو محتاجم بخند و بیقرارم کن#عاشقانه#عاشقانه_ها #دلن...

تو نمی آیی و من منتظر دیدارم وای بر من که به چشمان تو باور د...
۱

تو نمی آیی و من منتظر دیدارم وای بر من که به چشمان تو باور د...

آنجا که تو زندگی میکنیسرزمین آرزوهای من استو اینجا که من میم...

آنجا که تو زندگی میکنیسرزمین آرزوهای من استو اینجا که من میم...

لبهایم از پیشانی ات جدا افتادهآغوشم تو را در خود کم دارداحسا...
۱

لبهایم از پیشانی ات جدا افتادهآغوشم تو را در خود کم دارداحسا...

گاهی خیالت را در آغوش میگیرمسرت را بر سینه ام میفشارمموهایت ...
۳

گاهی خیالت را در آغوش میگیرمسرت را بر سینه ام میفشارمموهایت ...

اگر زودتر می یافتمتتو را بانوی خانه ام می کردمو هر روز وقتی ...

اگر زودتر می یافتمتتو را بانوی خانه ام می کردمو هر روز وقتی ...

شبها که تو در خوابیمن بیدارم و به این فکر میکنمکه چه لذتبخش ...

شبها که تو در خوابیمن بیدارم و به این فکر میکنمکه چه لذتبخش ...

سرت را بر سینه ام بگذارو خوب گوش کنمیخواهم بشنوی که قلبمچگون...

سرت را بر سینه ام بگذارو خوب گوش کنمیخواهم بشنوی که قلبمچگون...

در خاطراتم تو موج میزنیدر آسمانم تو میدرخشیدر روزهایم تو میت...

در خاطراتم تو موج میزنیدر آسمانم تو میدرخشیدر روزهایم تو میت...

بعضی هایکبار دیدنشانمی ارزد به یک عمر زندگیدرست مثل توکه هنو...

بعضی هایکبار دیدنشانمی ارزد به یک عمر زندگیدرست مثل توکه هنو...

لبهایم از پیشانیت جدا افتادهآغوشم تو را در خود کم دارداحساسم...

لبهایم از پیشانیت جدا افتادهآغوشم تو را در خود کم دارداحساسم...

لبهایم از پیشانیت جدا افتادهآغوشم تو را در خود کم دارداحساسم...

لبهایم از پیشانیت جدا افتادهآغوشم تو را در خود کم دارداحساسم...

با سکوت خود بزن آتش به جان خسته امخوب میدانی که من هم مثل تو...

با سکوت خود بزن آتش به جان خسته امخوب میدانی که من هم مثل تو...

@shenavar.81بگو از خونه ی گرم و بهشتیمونمنو از خود سنگینم بک...
۴

@shenavar.81بگو از خونه ی گرم و بهشتیمونمنو از خود سنگینم بک...

@shenavar.81وقتی همه کور بودن تو کردی بهم توجه هرموقع غمگین ...
۱

@shenavar.81وقتی همه کور بودن تو کردی بهم توجه هرموقع غمگین ...