دلنوشته_تلخ (۱ تصویر)

هر روز که می گذرد بیشتر قدر هر تار موی سیاهی که هنوز روی سرم...

هر روز که می گذرد بیشتر قدر هر تار موی سیاهی که هنوز روی سرم...