دلسردتر (۱ تصویر)

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤روز به روز بی #احساس تر می شویمروز به روزِ #دلسرد...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤روز به روز بی #احساس تر می شویمروز به روزِ #دلسرد...