دلتنگ_توام (۵ تصویر)

سمتِ دلتنگیِ ما چند قدم راهی نیست حالِ ما خوب فقط، طاقتمان ط...

سمتِ دلتنگیِ ما چند قدم راهی نیست حالِ ما خوب فقط، طاقتمان ط...

اگه همه رهام کنن ، غمی ندارم همه ردم کنن امام ، رضا رو دارم ...
۲۱

اگه همه رهام کنن ، غمی ندارم همه ردم کنن امام ، رضا رو دارم ...

آنچه پنهان در میانِ سینه باشد عشق نیست !:unamused_face:    ع...
۱

آنچه پنهان در میانِ سینه باشد عشق نیست !:unamused_face: ع...

#جمعه ها شرح دلم یک #غزل استکه ردیفش همه #دلتنگ توام می آید....
۹

#جمعه ها شرح دلم یک #غزل استکه ردیفش همه #دلتنگ توام می آید....

بگذار ڪہ درها همگے بستہ بمانندوقتی ڪہ نگاهی نگران پشت سرت هس...

بگذار ڪہ درها همگے بستہ بمانندوقتی ڪہ نگاهی نگران پشت سرت هس...