دلتنگی‌هایم (۳ تصویر)

از قوی بودن خسته ام ؛دلم یک شانه می خواهدتکیه دهم به آنو بی ...

از قوی بودن خسته ام ؛دلم یک شانه می خواهدتکیه دهم به آنو بی ...

‌ #دلتنگی‌هایم را لای برگهای دفتر خاطرات دنیا جا دادم؛مثل یک...
۳

‌ #دلتنگی‌هایم را لای برگهای دفتر خاطرات دنیا جا دادم؛مثل یک...

#دلتنگی‌هایمفقط در کمپ آغوش توترک‌ می‌شوند.

#دلتنگی‌هایمفقط در کمپ آغوش توترک‌ می‌شوند.