دعای_فرج (۱۵۱۵ تصویر)

📚 خطاب به غیر خدا در نماز 💠 سؤال: آیا در #قنوت_نماز می توان #دعای_فرج (الهی عظم بلا) را قرائت کرد؟ ✅ جواب: خواندن دعای مذکور تا جایی که #مخاطب خداست اشکال ندارد ولی مابقی ...

📚 خطاب به غیر خدا در نماز 💠 سؤال: آیا در #قنوت_نماز می توان #دعای_فرج (الهی عظم بلا) را قرائت کرد؟ ✅ جواب: خواندن دعای مذکور تا جایی که #مخاطب خداست اشکال ندارد ولی مابقی که مخاطب غیر خدا می باشد جایز نیست و باعث بطلان #نماز می شود. #احکام_نماز ...

#رفاقت خوبه ختم به خیرشه یه خیر مثل #شهادت ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است#حیا#حجاب#مذهبی_ها_عاشق_ترند#اللهم_لعن_سقیفه#اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت ...

#رفاقت خوبه ختم به خیرشه یه خیر مثل #شهادت ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است#حیا#حجاب#مذهبی_ها_عاشق_ترند#اللهم_لعن_سقیفه#اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی #اربعین #زیارت #فرهنگی #تربیتی #ویسگون #نور #ظلمت #وحدت ...

#کرونا #من_ماسک_میزنم #کرونا_را_جدی_بگیریم ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است#حیا#حجاب#مذهبی_ها_عاشق_ترند#اللهم_لعن_سقیفه#اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین ...

#کرونا #من_ماسک_میزنم #کرونا_را_جدی_بگیریم ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است#حیا#حجاب#مذهبی_ها_عاشق_ترند#اللهم_لعن_سقیفه#اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی #اربعین #زیارت #فرهنگی #تربیتی #ویسگون #نور #ظلمت #وحدت #حدیث #شبهه #ما_بیخیال_سیلی_مادر_نمیشویم #علی_علی

#کرونا #من_ماسک_میزنم ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است#حیا#حجاب#مذهبی_ها_عاشق_ترند#اللهم_لعن_سقیفه#اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی ...

#کرونا #من_ماسک_میزنم ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است#حیا#حجاب#مذهبی_ها_عاشق_ترند#اللهم_لعن_سقیفه#اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی #اربعین #زیارت #فرهنگی #تربیتی #ویسگون #نور #ظلمت #وحدت #حدیث #شبهه #ما_بیخیال_سیلی_مادر_نمیشویم #علی_علی

#من_ماسک_میزنم #کرونا ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است#حیا#حجاب#مذهبی_ها_عاشق_ترند#اللهم_لعن_سقیفه#اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی ...

#من_ماسک_میزنم #کرونا ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است#حیا#حجاب#مذهبی_ها_عاشق_ترند#اللهم_لعن_سقیفه#اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی #اربعین #زیارت #فرهنگی #تربیتی #ویسگون #نور #ظلمت #وحدت #حدیث #شبهه #ما_بیخیال_سیلی_مادر_نمیشویم #علی_علی

#روحانی_مچکریم #عبور_از_روکود ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است#حیا#حجاب#مذهبی_ها_عاشق_ترند#اللهم_لعن_سقیفه#اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی ...

#روحانی_مچکریم #عبور_از_روکود ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است#حیا#حجاب#مذهبی_ها_عاشق_ترند#اللهم_لعن_سقیفه#اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی #اربعین #زیارت #فرهنگی #تربیتی #ویسگون #نور #ظلمت #وحدت #حدیث #شبهه #ما_بیخیال_سیلی_مادر_نمیشویم #علی_علی

#بدون_شرح ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #حیا #حجاب #مذهبی_ها_عاشق_ترند #اللهم_لعن_سقیفه #اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور ...

#بدون_شرح ‍ . #یارب_به_فضل_واحسان_تغییرده_قضارا #و_أکثروا_الدعاء_بتعجیل_الفرج_فإن_ذلک_فرجکم #بخوان_دعای_فرج #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #حیا #حجاب #مذهبی_ها_عاشق_ترند #اللهم_لعن_سقیفه #اللهم_لعن_الجبت_و_الطاغوت #با_ادب_باشیم #صلوات #مناجات #زندگی_خوب #انتقام_سخت #رهبری #رمضان #عکس_نوشته #بخون #تلنگر #مهدویت #فاطمیه #مذهبی #شهادت #شهدا #محرم #غدیر #ولایت #امامت #قرآن_کریم #برائت #تولی #ظهور #دعای_فرج #هنر_زندگی #اهل_بیت #ثقلین #رافصی #اربعین #زیارت #فرهنگی #تربیتی #ویسگون #نور #ظلمت #وحدت #حدیث #شبهه ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توجه والدین به رفتار فرزندان بسیار مهم می باشد و برای جلوگیری ازهم پاشیدگی خانواده ها، والدین باید تا 👈 حدودی به فناوری های روز دنـیا مـسلط باشند ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توجه والدین به رفتار فرزندان بسیار مهم می باشد و برای جلوگیری ازهم پاشیدگی خانواده ها، والدین باید تا 👈 حدودی به فناوری های روز دنـیا مـسلط باشند و آگاه باشند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای ایجاد تغییر در طرز فکر ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان استفاده از پلیـس سـایبری 👇👇👇 آگـاهی و هوشیاری بیشتر پلیس سایبری در مورد انواع جدید جرایم رایانه ای و احترام از جهت نـاکار آمـد کردن دسیسه های دشمنان در این زمینه و وضع قوانین ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان استفاده از پلیـس سـایبری 👇👇👇 آگـاهی و هوشیاری بیشتر پلیس سایبری در مورد انواع جدید جرایم رایانه ای و احترام از جهت نـاکار آمـد کردن دسیسه های دشمنان در این زمینه و وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرایم ایـنترنتی و اجـرایی نمودن این قوانین عدم انتشار ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان 🔰 ایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فـرزندان 🔰 فرزندان از کودکی به والدین خود اعتماد دارند ، پدر و مادر خود را قبول دارند و حرفهای خصوصی خود را به ایشان میگویند این ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان 🔰 ایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فـرزندان 🔰 فرزندان از کودکی به والدین خود اعتماد دارند ، پدر و مادر خود را قبول دارند و حرفهای خصوصی خود را به ایشان میگویند این والدین هستند که با برخی اعمال ناصحیح سلب اعتماد از فرزندان خود میکنند عـدم درک ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان 🔰راهکارهایی برای ایمنی از آسیب های فضای مجازی 🔰 آموزش مهارت های لازم به نسل جوان 👇👇👇 آشنا کـردن جـوانان مخصوصاً دختران به آسـیب هـای فضای مجازی و آموزش راه های صحیح استفاده از ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان 🔰راهکارهایی برای ایمنی از آسیب های فضای مجازی 🔰 آموزش مهارت های لازم به نسل جوان 👇👇👇 آشنا کـردن جـوانان مخصوصاً دختران به آسـیب هـای فضای مجازی و آموزش راه های صحیح استفاده از فضای مجازی توسط خانواده به فرزندان خود میتواند از بروز مشکلات برای جوانان و نوجوانان ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان انزوای اجتماعی👇👇👇 امـروزه ایـنترنت در زندگی ⚡️جـای دوسـتان و نـزدیکان⚡️ را گرفته در حقیقت جایگزین روابـط دوستانه و فامیلی شده است طبق پژوهش های انجام شده دنیای اجتماعی در آینده دنیای منزوی خـواهد شـد ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان انزوای اجتماعی👇👇👇 امـروزه ایـنترنت در زندگی ⚡️جـای دوسـتان و نـزدیکان⚡️ را گرفته در حقیقت جایگزین روابـط دوستانه و فامیلی شده است طبق پژوهش های انجام شده دنیای اجتماعی در آینده دنیای منزوی خـواهد شـد چرا که اینترنت با رشدی کـه دارد و جـذابیت هـای کـاذبی کـه برای نوجوانان ایـجاد ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان اتـاق هـای گفتگو مروج سبک غربی هستند، اما انگار مأموریت این شبکه ها بیشتر💫 برای تغییر ارزش هـا و سـبک زندگی حاکم 💫در کشورهای دیگر است فهرست برخی از آسیب های چت کردن کـه ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان اتـاق هـای گفتگو مروج سبک غربی هستند، اما انگار مأموریت این شبکه ها بیشتر💫 برای تغییر ارزش هـا و سـبک زندگی حاکم 💫در کشورهای دیگر است فهرست برخی از آسیب های چت کردن کـه مـیتواند کاربران را مورد تهدید جدی قرار دهد 👇👇👇 1- اعـتیاد بـه چـت ✅ 2- ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان خداوند در قـرآن مـی فـرمایند 👇👇👇 ولا یزالون یقاتولونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاع مفهوم این آیه شریفه ایـن اسـت کـه 👈 دشمنان دست از مقاتله و مبارزه با ما برنمی دارند مگر ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان خداوند در قـرآن مـی فـرمایند 👇👇👇 ولا یزالون یقاتولونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاع مفهوم این آیه شریفه ایـن اسـت کـه 👈 دشمنان دست از مقاتله و مبارزه با ما برنمی دارند مگر اینکه ما دست از دین خـود بـرداریم لا یـجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا 👈 ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان آسیب های اجتماعی ناشی از ایـنترنت 👇👇👇 سوق دادن جوانان به سوء استفاده از 💥 وبلاگ ها و وبسایت ها اینترنتی 💥 علاوه بر مسائل خلاف اخلاق و عفت عمومی ⚡️نظیر تشویق به رابطه ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان آسیب های اجتماعی ناشی از ایـنترنت 👇👇👇 سوق دادن جوانان به سوء استفاده از 💥 وبلاگ ها و وبسایت ها اینترنتی 💥 علاوه بر مسائل خلاف اخلاق و عفت عمومی ⚡️نظیر تشویق به رابطه جنسی نامشروع ⚡️ شامل موارد زیر است 👇👇 1--- توهین به ائمـه و مـقدسات 👈 ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان اعتیاد به اینترنت میتواند مشکلات جدی تحصیلی و خانوادگی برای مخاطبان به وجود آورد اگر استفاده کنندگان از اینترنت نتوانند به مدت ⚡️یک ماه دوری از ایـنترنت⚡️ را تـحمل کنند، در معرض 💫خطر اعتیاد ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان اعتیاد به اینترنت میتواند مشکلات جدی تحصیلی و خانوادگی برای مخاطبان به وجود آورد اگر استفاده کنندگان از اینترنت نتوانند به مدت ⚡️یک ماه دوری از ایـنترنت⚡️ را تـحمل کنند، در معرض 💫خطر اعتیاد 💫به آن قرار دارند متأسفانه شاهد این پدیده در میان جوانان هستیم. به طوری که ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان اینترنت و سرویس های ارائه شده در قالب آن ، در عین حال که ابزار مفیدی برای کسب و تـبادل اطـلاعات است اما میتواند مخرب نیز باشد به بیان دیگر 👈 اینترنت ابزار قدرتمندی ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان اینترنت و سرویس های ارائه شده در قالب آن ، در عین حال که ابزار مفیدی برای کسب و تـبادل اطـلاعات است اما میتواند مخرب نیز باشد به بیان دیگر 👈 اینترنت ابزار قدرتمندی اسـت کـه هـم میتواند باعث فساد گردد و هم ابزار آموزش و تعلیم و رشد ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان ♻️به همین دلیل، برنامه ریزی برای شناسایی، پیشگیری و کاهش👈 آسیب های نوظهور لازم و ضروری می نماید 👈 آسیب های نوظهور، آسیب های مرتبط با👈 فناوری های جدید است 👇👇 که آسیب های ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان ♻️به همین دلیل، برنامه ریزی برای شناسایی، پیشگیری و کاهش👈 آسیب های نوظهور لازم و ضروری می نماید 👈 آسیب های نوظهور، آسیب های مرتبط با👈 فناوری های جدید است 👇👇 که آسیب های ناشی از استفاده از 👈ماهواره 👈 بازی های رایانه ای، تلفن همراه و 👈 اینترنت ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان ♻️شبکه های👈 دوست یابی در کشور ما به سرعت در میان جوانان ایرانی محبوب شده است و ایرانی ها 👈رتبه سوم 👉را در این شبکه ها کسب کرده اند . ♻️ فرهنگ رسانه ای ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان ♻️شبکه های👈 دوست یابی در کشور ما به سرعت در میان جوانان ایرانی محبوب شده است و ایرانی ها 👈رتبه سوم 👉را در این شبکه ها کسب کرده اند . ♻️ فرهنگ رسانه ای اینترنت، فضای ذهنی جوانان را اشغال کرده و از آن مهمتر👈، نمایانگر نقش خانواده در ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان ♻️روزانه نزدیک به 👈چهارصد میلیون نفر در سراسر دنیا از اینترنت استفاده می کنند و یکی از کاربردهای اصلی اینترنت،👈 برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است🌱 .♻️ شاید عیب اصلی ارتباط های اینترنتی آن ...

#تاثیرات_فضای_مجازی_در_جوانان_و_نوجوانان ♻️روزانه نزدیک به 👈چهارصد میلیون نفر در سراسر دنیا از اینترنت استفاده می کنند و یکی از کاربردهای اصلی اینترنت،👈 برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است🌱 .♻️ شاید عیب اصلی ارتباط های اینترنتی آن است که👇👇 ارتباط در فضای مجازی، اساساً بر 👈متن استوار است و بنابراین، از نشانه ...