دعای_روز_و_شب (۱ تصویر)

نه که هفت دور ، دو صد بار طوافت می کنمبا #زبان_قاصرم ارباب ص...

نه که هفت دور ، دو صد بار طوافت می کنمبا #زبان_قاصرم ارباب ص...