دستانم (۲۱ تصویر)

حیف، با این ڪه #دوستت_دارمسهم #دستانم از تــو #پرهیز است! #ق...

حیف، با این ڪه #دوستت_دارمسهم #دستانم از تــو #پرهیز است! #ق...

#خدایا #سرنوشت #دستانم

#خدایا #سرنوشت #دستانم

اڪَر بیایی #دستانم را بـڪَیری #پاییز ڪھ هـیـچ زمستاڹ هم نمی ...
۴۵

اڪَر بیایی #دستانم را بـڪَیری #پاییز ڪھ هـیـچ زمستاڹ هم نمی ...

عشق یعنیدستانم رآ بگیرینگاهم کنی و بگویی مَـن به بودنت قانعم...

عشق یعنیدستانم رآ بگیرینگاهم کنی و بگویی مَـن به بودنت قانعم...

#دستانم از داشتنت کوتاه استوقتینه خودت می آیینه خدا کاری میک...
۲

#دستانم از داشتنت کوتاه استوقتینه خودت می آیینه خدا کاری میک...

#دستانم را نگرفته ای امامژگانِ ابریشمی ات را که به رویم باز ...

#دستانم را نگرفته ای امامژگانِ ابریشمی ات را که به رویم باز ...

#امشب دلم می خواهد کنارت باشم #امشب دلم می خواهد در کنارت بی...
۲۰

#امشب دلم می خواهد کنارت باشم #امشب دلم می خواهد در کنارت بی...

مرا به #روشنایی یک شب شیشه ای #پیدا کن !در آن هنگام که #دستا...

مرا به #روشنایی یک شب شیشه ای #پیدا کن !در آن هنگام که #دستا...

#بیا و مرا به #روشنایی یک شب شیشه ای #پیدا کن !در آن هنگام ک...

#بیا و مرا به #روشنایی یک شب شیشه ای #پیدا کن !در آن هنگام ک...

#دستانم را نگرفته ای امامژگانِ ابریشمی ات را که به رویم باز ...
۴

#دستانم را نگرفته ای امامژگانِ ابریشمی ات را که به رویم باز ...

‌ : ):‌ : ):امشب.دلم می خواهد کنارت باشم امشب.دلم می خواهد د...
۲

‌ : ):‌ : ):امشب.دلم می خواهد کنارت باشم امشب.دلم می خواهد د...

امشب.دلم می خواهد کنارت باشم امشب.دلم می خواهد در کنارت بیار...
۷۲

امشب.دلم می خواهد کنارت باشم امشب.دلم می خواهد در کنارت بیار...

امشب.دلم می خواهد کنارت باشم امشب.دلم می خواهد در کنارت بیار...
۲

امشب.دلم می خواهد کنارت باشم امشب.دلم می خواهد در کنارت بیار...

#می شود " زُحل " شوی:dizzy_symbol:تا حلقه اش:revolving_heart...
۱

#می شود " زُحل " شوی:dizzy_symbol:تا حلقه اش:revolving_heart...

اڪَر بیایی#دستانم را بـڪَیری#پاییز ڪھ هـیـچ زمستاڹ هم نمی تو...
۲

اڪَر بیایی#دستانم را بـڪَیری#پاییز ڪھ هـیـچ زمستاڹ هم نمی تو...

امشب.دلم می خواهد کنارت باشم امشب.دلم می خواهد در کنارت بیار...
۶۵

امشب.دلم می خواهد کنارت باشم امشب.دلم می خواهد در کنارت بیار...

من که در #دلم #دریا دارمچرا میان #دستانم #کاکتوس می روید؟! #...
۲

من که در #دلم #دریا دارمچرا میان #دستانم #کاکتوس می روید؟! #...

من #دختری بودم با پیراهنی #گلداربا تاجی از #گل یاس بر خرمن #...
۱

من #دختری بودم با پیراهنی #گلداربا تاجی از #گل یاس بر خرمن #...

من #دختری بودم با پیراهنی #گلداربا تاجی از #گل یاس بر خرمن #...
۶۳

من #دختری بودم با پیراهنی #گلداربا تاجی از #گل یاس بر خرمن #...

:down-pointing_red_triangle:#نفســـ:heavy_black_heart:️ــــم...
۱

:down-pointing_red_triangle:#نفســـ:heavy_black_heart:️ــــم...