درگیرش (۲ تصویر)

این #زندگی فقط یک #اقامت یک شبه است. زیاد #دلمشغولش نباش ، ز...
عکس بلند
۱

این #زندگی فقط یک #اقامت یک شبه است. زیاد #دلمشغولش نباش ، ز...

بیا #احساسمان را به #موقع بگوییم همین #حالا که #درگیرش هستیم...

بیا #احساسمان را به #موقع بگوییم همین #حالا که #درگیرش هستیم...