درگاه_او_دعا_شود (۱ تصویر)

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند : اِنّ للهِ بِقاعاً یُحِبُّ أن ...

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند : اِنّ للهِ بِقاعاً یُحِبُّ أن ...