درونمان (۲ تصویر)

چیزی به اسم آدم #اشتباه تویِ #زندگی ما وجود ندارد..ما آدم ها...
عکس بلند
۱

چیزی به اسم آدم #اشتباه تویِ #زندگی ما وجود ندارد..ما آدم ها...

« #خانوم_بودن » خوب استاما گاهی « #دخترک » درونت را زنده کنگ...
۴

« #خانوم_بودن » خوب استاما گاهی « #دخترک » درونت را زنده کنگ...