درود_بر_عمار_رهبری_آیت_الله_جنتی (۴ تصویر)

همون طور که مستحضر هستید، در این مواقعی که نتیجه انتخابات در...

همون طور که مستحضر هستید، در این مواقعی که نتیجه انتخابات در...

#عمار_سید_علیسعید جلیلی: تا زمانی که عمارهایی مانند آیت الله...

#عمار_سید_علیسعید جلیلی: تا زمانی که عمارهایی مانند آیت الله...

#این_عمارآیت الله احمد جنتی با کسب اکثریت آراء رئیس پنجمین د...
۴

#این_عمارآیت الله احمد جنتی با کسب اکثریت آراء رئیس پنجمین د...

آیت الله احمد جنتی با کسب اکثریت آراء رئیس پنجمین دوره مجلس ...

آیت الله احمد جنتی با کسب اکثریت آراء رئیس پنجمین دوره مجلس ...