درفکـرخودت (۱ تصویر)

#رسم عاشـق شدڹ این نیستڪہ من #خارشوم…یاتو #درفکـرخودت باشےوب...
۲۴

#رسم عاشـق شدڹ این نیستڪہ من #خارشوم…یاتو #درفکـرخودت باشےوب...