دردهایش (۴ تصویر)

پای‌تمام‌ِدردودِل‌هایش‌بشین شاید#"او" فَقط‌یک‌شانه‌برای‌خالی...

پای‌تمام‌ِدردودِل‌هایش‌بشین شاید#"او" فَقط‌یک‌شانه‌برای‌خالی...

" #جاده " بهترین #تسکین است ...آدم ، تمامِ #دردهایش را #فرام...
عکس بلند
۴

" #جاده " بهترین #تسکین است ...آدم ، تمامِ #دردهایش را #فرام...

دوست‍ دارَم‍ گِلویـِ بعضی‍ #عادم‍ هارا سفت بچسبمـ تا مطمئن ش...
۱

دوست‍ دارَم‍ گِلویـِ بعضی‍ #عادم‍ هارا سفت بچسبمـ تا مطمئن ش...