داستان_ذن (۲ تصویر)

‍ #داستان_ذن ‍ #کوآن (حکایات ذن)#بودی_دارما به چین رفت و امپ...
۱

‍ #داستان_ذن ‍ #کوآن (حکایات ذن)#بودی_دارما به چین رفت و امپ...

شاگرد : چگونه می توان عمری طولانی داشت ؟استاد :  چشمها و گوش...

شاگرد : چگونه می توان عمری طولانی داشت ؟استاد : چشمها و گوش...