داروی_امام_کاظم (۵ تصویر)

:pushpin:اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۵ واحد سلامت مصاف پیرو ورود کرونا...

:pushpin:اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۵ واحد سلامت مصاف پیرو ورود کرونا...

⭕️ توئیت #واحد_سلامت_مصاف(سلام) خطاب به مدیر کل #سازمان_بهدا...

⭕️ توئیت #واحد_سلامت_مصاف(سلام) خطاب به مدیر کل #سازمان_بهدا...

⭕️ توئیت #واحد_سلامت_مصاف(سلام) خطاب به مدیر کل #سازمان_بهدا...

⭕️ توئیت #واحد_سلامت_مصاف(سلام) خطاب به مدیر کل #سازمان_بهدا...

digikala