داره_از_آسمان_پهپاد_میریزه (۱ تصویر)

#داره_از_آسمان_پهپاد_میریزه #داره_میریزه...‌ #وعده_خدا_نزدیک...
۳

#داره_از_آسمان_پهپاد_میریزه #داره_میریزه...‌ #وعده_خدا_نزدیک...