دادگاهی (۴ تصویر)

:heavy_large_circle:#تَرَکه #مالی:money_bag: است که از #متوف...
۱

:heavy_large_circle:#تَرَکه #مالی:money_bag: است که از #متوف...

:white_left_pointing_backhand_index:اگر متوفی دارای #اموال م...

:white_left_pointing_backhand_index:اگر متوفی دارای #اموال م...

:large_red_circle:#متهم در #دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم د...

:large_red_circle:#متهم در #دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم د...

:scales:اگر کسی مرتکب #جرایمی شود که #مجازات مشابه دارند، مث...

:scales:اگر کسی مرتکب #جرایمی شود که #مجازات مشابه دارند، مث...