خیالت (۷۱ تصویر)

#شب ڪه مےشود خاطره و #خیالت هجوم مےاورند#خودت ڪه نیستی...خاط...

#شب ڪه مےشود خاطره و #خیالت هجوم مےاورند#خودت ڪه نیستی...خاط...

در این #شبهای سرد پاییزیتمام شعرهایم را به #پایت در آتش میری...

در این #شبهای سرد پاییزیتمام شعرهایم را به #پایت در آتش میری...

خیال خوشینیخوشم با #خیالت #امیرعلی_قربانی❤         ...

خیال خوشینیخوشم با #خیالت #امیرعلی_قربانی❤ ...

میشود #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بروم و...
۵۲

میشود #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بروم و...

در این #شبهای سرد پاییزیتمام شعرهایم را به #پایت در آتش میری...

در این #شبهای سرد پاییزیتمام شعرهایم را به #پایت در آتش میری...

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...
۴

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...
۱

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...
۱

اجازه هست #امشب ڪنار #خیالت ڪمی دیوانگی ڪنم؟از #شعر فراتر بر...

#شب ها رهڪَذر شهر #خیالت میشوم#ڪوله بار دلتنڪَے هایم بردوش ...
۱

#شب ها رهڪَذر شهر #خیالت میشوم#ڪوله بار دلتنڪَے هایم بردوش ...

#عـشـق یعنے  #تـو نیستے ولے #خیالت هر #شب بر گونه ام ...

#عـشـق یعنے #تـو نیستے ولے #خیالت هر #شب بر گونه ام ...

#با بودنت برایم خیالی ساختی#خیالت در قلبم در لحظه هایم#جا خو...
۱

#با بودنت برایم خیالی ساختی#خیالت در قلبم در لحظه هایم#جا خو...

خیال #توفقط #شبها سراغم می آید #دروغ چرا؟اما #باور کن #خیالت...
۱

خیال #توفقط #شبها سراغم می آید #دروغ چرا؟اما #باور کن #خیالت...

همیشه یک نفر پشت شلوغی های #خیالت هستکه مدام دوستت داردکه مد...
۲

همیشه یک نفر پشت شلوغی های #خیالت هستکه مدام دوستت داردکه مد...

#ماه من..!کاش یک #شب در میان #قنوت دستهایمهمراه آیه آیه ی #ا...
۲

#ماه من..!کاش یک #شب در میان #قنوت دستهایمهمراه آیه آیه ی #ا...

#مینویســم #نامـــه و #روزی از #اینجا میرومبا #خیال او #ولـی...

#مینویســم #نامـــه و #روزی از #اینجا میرومبا #خیال او #ولـی...

بی‌خیالم  مےشوی اما #خیالت  با من است... خالی از غیرم... ...

بی‌خیالم مےشوی اما #خیالت با من است... خالی از غیرم... ...

#شب که می شود...برای ستاره ها، از #دوست_داشتنت می گویم...برا...
۸

#شب که می شود...برای ستاره ها، از #دوست_داشتنت می گویم...برا...

روزهای #تلخ بی پایان امانم را بریداین نفس های وامانده #جانم ...

روزهای #تلخ بی پایان امانم را بریداین نفس های وامانده #جانم ...

چکمه های #خیالت را بپوش؛بارانی #خاطره را بر تن کن؛چتر #احساس...

چکمه های #خیالت را بپوش؛بارانی #خاطره را بر تن کن؛چتر #احساس...