خُدافِظ (۴ تصویر)

دلَم ڪَسی رومیخاد ڪه...وَقتی بهش میگَم #خُدافِظ #بایبگه باز ...
۲

دلَم ڪَسی رومیخاد ڪه...وَقتی بهش میگَم #خُدافِظ #بایبگه باز ...

دلَم ڪَسی رومیخاد ڪه...وَقتی بهش میگَم #خُدافِظ #بایبگه باز ...
۱۴

دلَم ڪَسی رومیخاد ڪه...وَقتی بهش میگَم #خُدافِظ #بایبگه باز ...

دلَم ڪَسی رومیخاد ڪه...وَقتی بهش میگَم #خُدافِظ #بایبگه باز ...
۷

دلَم ڪَسی رومیخاد ڪه...وَقتی بهش میگَم #خُدافِظ #بایبگه باز ...

دلَم ڪَسی رومیخاد ڪه...وَقتی بهش میگَم #خُدافِظ #بایبگه باز ...

دلَم ڪَسی رومیخاد ڪه...وَقتی بهش میگَم #خُدافِظ #بایبگه باز ...