خویش (۲۶ تصویر)

:writing_hand:ده هاسال استــدرسرزمین دل #خویش آواره امنه ڪسے...

:writing_hand:ده هاسال استــدرسرزمین دل #خویش آواره امنه ڪسے...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#عشق مشهور شده است و خبرش بیشتر استباغبانی که به دستش تبرش ب...
۱۰

#عشق مشهور شده است و خبرش بیشتر استباغبانی که به دستش تبرش ب...

آه ای #زندگی منم که هنوز
با همه #پوچی از تو لبریزم
نه به فکر...
عکس بلند
۴

آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه به فکر...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#خویش من آنست که از عشق زاد خوشتر از این خویش و تباریم نیست#...

#خویش من آنست که از عشق زاد خوشتر از این خویش و تباریم نیست#...

آه ای #زندگی منم که هنوزبا همه #پوچی از تو لبریزمنه به #فکرم...
عکس بلند
۳

آه ای #زندگی منم که هنوزبا همه #پوچی از تو لبریزمنه به #فکرم...

من به مردی #وفا نمودم و اوپشت پا زد به #عشق و امیدمهر چه داد...
عکس بلند

من به مردی #وفا نمودم و اوپشت پا زد به #عشق و امیدمهر چه داد...

#هیچ#میدانی#که #من #در #قلب #خویش#نقشی #از #عشق تو #پنهان_دا...

#هیچ#میدانی#که #من #در #قلب #خویش#نقشی #از #عشق تو #پنهان_دا...

#ناگزیر ازسفرم، بی#سروسامان چون «باد»به «گرفتار رهایی»:bouqu...
۴

#ناگزیر ازسفرم، بی#سروسامان چون «باد»به «گرفتار رهایی»:bouqu...

در #نزن!رفته ام از #خویشکسی #منزل نیست...

در #نزن!رفته ام از #خویشکسی #منزل نیست...