خونه_ای_که_زن_نداشته_باشه (۳ تصویر)

دلم می خواست جوجه چینی بشهتا الان نمی دونم چی شده#خونه_ای_که...

دلم می خواست جوجه چینی بشهتا الان نمی دونم چی شده#خونه_ای_که...