خوشنام_تویی (۴ تصویر)

:cherry_blossom:وزن تابوت از بس سبک بود‌ ‌‌ ‌‌ ‌ شانه ها بار...
۳

:cherry_blossom:وزن تابوت از بس سبک بود‌ ‌‌ ‌‌ ‌ شانه ها بار...

:cherry_blossom:وزن تابوت از بس سبک بود‌ ‌‌ ‌‌ ‌ شانه ها بار...

:cherry_blossom:وزن تابوت از بس سبک بود‌ ‌‌ ‌‌ ‌ شانه ها بار...

بنام تـــــوپــلاکـی آوردنــدوگـفـتندشـهـیـد شـدخـودت کجـایی...
۱

بنام تـــــوپــلاکـی آوردنــدوگـفـتندشـهـیـد شـدخـودت کجـایی...

شهید گمنام، #خوشنام_تویی#گمنام_منمکسی که لب زد بر جام تویینا...
۱

شهید گمنام، #خوشنام_تویی#گمنام_منمکسی که لب زد بر جام تویینا...