خودنویس (۶۱ تصویر)

از زندگی راضی ای؟
۷۵

از زندگی راضی ای؟

سخن از لال شدن بود ؛یکی سکوت کرد و دیگری جمله ای گفت :انسان ...

سخن از لال شدن بود ؛یکی سکوت کرد و دیگری جمله ای گفت :انسان ...

سلام سرنوشت عزیز ؛امیدوارم خوب باشی ، شنید ام که این روز ها ...

سلام سرنوشت عزیز ؛امیدوارم خوب باشی ، شنید ام که این روز ها ...

ما به خودمون مربوطیم!
۲۷

ما به خودمون مربوطیم!

_عاشق شدی ؟_اره _چند بار ؟_فقط یک بار . برای همیشه _دوستش دا...

_عاشق شدی ؟_اره _چند بار ؟_فقط یک بار . برای همیشه _دوستش دا...

دخترانه هایم را زیر سوال نبرتوهرچقدر هم که نیرومند باشیزیر ل...
۴۶

دخترانه هایم را زیر سوال نبرتوهرچقدر هم که نیرومند باشیزیر ل...