خودمـ (۱۵ تصویر)

رویآهآیِحـ شُمآ خآطِرآتِحـ تَلخِحـ مآسـ دآدآشـ :)) #خودمـ #ل...

رویآهآیِحـ شُمآ خآطِرآتِحـ تَلخِحـ مآسـ دآدآشـ :)) #خودمـ #ل...

#خودمـ پـــــــــــــز♥♥
۸

#خودمـ پـــــــــــــز♥♥

یڪـے عَ #خاصیـٺـ ما #بارسایے ها #خاصـّ بودنع:blue_heart::hea...
۱۸

یڪـے عَ #خاصیـٺـ ما #بارسایے ها #خاصـّ بودنع:blue_heart::hea...

#خودمـ مهم تر از مسائلم هستمـ |<:
۱

#خودمـ مهم تر از مسائلم هستمـ |<:

#مغزمـ  میگفتـ  بایـد ازشـ  جداشمـ ، ولیـ  #قلبمـ  میگفتـ  ا...
عکس بلند
۸

#مغزمـ میگفتـ بایـد ازشـ جداشمـ ، ولیـ #قلبمـ میگفتـ ا...

بیخیاݪـ از تمامـ #دنیا:earth_globe_asia-australia:
نشسته‌امـ...
۳

بیخیاݪـ از تمامـ #دنیا:earth_globe_asia-australia: نشسته‌امـ...

#تنهآیے منـ رو #مجبورمـ کردکھ بهترینـ #دوستـ #خودمـ بآشمـ
۱

#تنهآیے منـ رو #مجبورمـ کردکھ بهترینـ #دوستـ #خودمـ بآشمـ

دخٺــــــــــر یعنے :ضعیفـِ مُحڪمـانقدر ضعٻفــڪهـ با هر حرفت...
۷

دخٺــــــــــر یعنے :ضعیفـِ مُحڪمـانقدر ضعٻفــڪهـ با هر حرفت...

#خودمـ تنہـامـ ولے دورَمـ شلوغِھ:face_with_stuck-out_tongue_...

#خودمـ تنہـامـ ولے دورَمـ شلوغِھ:face_with_stuck-out_tongue_...

#خودمـ بهمنـ میڪشمـ:smoking_symbol:#قݪبمـ تیـر:pistol:
۱

#خودمـ بهمنـ میڪشمـ:smoking_symbol:#قݪبمـ تیـر:pistol:

جونہ نـَنـَتـ #راسشو بگو#خودمـ چـَنـ دفہ #گرفدمـ
۳۱۳

جونہ نـَنـَتـ #راسشو بگو#خودمـ چـَنـ دفہ #گرفدمـ

دیگهـ میخوامـ #خودمـ باشمـبهـ درکـ کهـ کسـیـ دوسمـ ندارهدیگه...
۷

دیگهـ میخوامـ #خودمـ باشمـبهـ درکـ کهـ کسـیـ دوسمـ ندارهدیگه...

الهیییی #کارن جوون #ارسامـ عزیز فداشووونـ #ساخت #خودمـ#کپی م...

الهیییی #کارن جوون #ارسامـ عزیز فداشووونـ #ساخت #خودمـ#کپی م...

مَن اگه‍ #بَچـ‍َمـ اَخلآقـش به‍ #خودمـ بِره‍...به‍ همینـ برِ...
۲

مَن اگه‍ #بَچـ‍َمـ اَخلآقـش به‍ #خودمـ بِره‍...به‍ همینـ برِ...

مَن اگه‍ #بَچـ‍َمـ اَخلآقـش به‍ #خودمـ بِره‍...به‍ همینـ برِ...
۶

مَن اگه‍ #بَچـ‍َمـ اَخلآقـش به‍ #خودمـ بِره‍...به‍ همینـ برِ...

digikala