خودش (۱۵۱ تصویر)

💞 #عاشقانه_شهدا میگفت:بزرگ شدن و قدکشیدن بچه هامو و... همه چ...
۰

💞 #عاشقانه_شهدا میگفت:بزرگ شدن و قدکشیدن بچه هامو و... همه چ...

می گویند با هر کس باید مثل #خودش #رفتار کرد...!شما گوش نکنید...
۲

می گویند با هر کس باید مثل #خودش #رفتار کرد...!شما گوش نکنید...

در سیاره #زحل طول یک #شبانه‌روز (مدت زمان یک چرخش کامل سیّار...
۰

در سیاره #زحل طول یک #شبانه‌روز (مدت زمان یک چرخش کامل سیّار...

🍃🌸 #سپهبد_شهید_سلیمانی :برای شهید شدن اول باید مانند #شهید ز...
۰

🍃🌸 #سپهبد_شهید_سلیمانی :برای شهید شدن اول باید مانند #شهید ز...

#استادمون میگفت :بچہ وقتے میخواد یہ چیزےبراے #بابامامانش بخر...
۰

#استادمون میگفت :بچہ وقتے میخواد یہ چیزےبراے #بابامامانش بخر...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#تو در من بودیو #من هر روز سراغت را #می گرفتم ..بدنبالت می گ...
۰

#تو در من بودیو #من هر روز سراغت را #می گرفتم ..بدنبالت می گ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:heavy_black_heart::herb:او #خودشرا #فروختاز وقتے که #فهمید ...
۰

:heavy_black_heart::herb:او #خودشرا #فروختاز وقتے که #فهمید ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#چشمی که دائم #عیب‌های دیگران را ببیند، آن عیب را به #ذهن من...
۱

#چشمی که دائم #عیب‌های دیگران را ببیند، آن عیب را به #ذهن من...