خودت_بخون (۱ تصویر)

#وصیت_میکنمدوستت دارم و این را به خدا هم گفتم... :leaf_flutt...
۲

#وصیت_میکنمدوستت دارم و این را به خدا هم گفتم... :leaf_flutt...