خوب_شویم (۳ تصویر)

:bookmark: او تنهایی به نامش؛#الصاق شده است...ما تنهایی خودم...

:bookmark: او تنهایی به نامش؛#الصاق شده است...ما تنهایی خودم...

از بچگی یادمان داده اندزنده بودنمان راصرف یافتن لقمه نانی کن...
۱

از بچگی یادمان داده اندزنده بودنمان راصرف یافتن لقمه نانی کن...

از بچگی یادمان داده اندزنده بودنمان راصرف یافتن لقمه نانی کن...

از بچگی یادمان داده اندزنده بودنمان راصرف یافتن لقمه نانی کن...