خوبه (۸۰ تصویر)

(پارت 3)#جواب من یک کلمس +جواب چی #بابا اه باهام میمونی یا ن...
۶

(پارت 3)#جواب من یک کلمس +جواب چی #بابا اه باهام میمونی یا ن...

پارت 41(سو)داشتم میرفتم سمت اتاقم که +تنسا"پوف.............ب...
۹

پارت 41(سو)داشتم میرفتم سمت اتاقم که +تنسا"پوف.............ب...

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...
۱

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

پارت 3:خون شیرین 🌗وقتی بهوش اومدیم نگا به اطرافم کردم دستو پ...

پارت 3:خون شیرین 🌗وقتی بهوش اومدیم نگا به اطرافم کردم دستو پ...

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

#خوبه كه به گذشته نگاه كنى ولى بهش خيره نشو
۱۱۱

#خوبه كه به گذشته نگاه كنى ولى بهش خيره نشو

هرکی خوشش نیومد کامنت بزاره.#خوبه یا بد

هرکی خوشش نیومد کامنت بزاره.#خوبه یا بد

:ribbon: :leaf_fluttering_in_wind:  #زیــنـبـیــــون:leaf_fl...

:ribbon: :leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_fl...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...
۲

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

#دستات میرفت لایِ #مویِ من :fire:تا صبح میگرفت تنت #بویِ من ...

#دستات میرفت لایِ #مویِ من :fire:تا صبح میگرفت تنت #بویِ من ...

وضعمون‌#خوبه  یا #بد ؟؟؟
۹

وضعمون‌#خوبه یا #بد ؟؟؟

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه  #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه  #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه  #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه  #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه  #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه  #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه  #لبای #نشون از#غنچه هم...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه هم...