خوبــ‌نیستــــــ (۱ تصویر)

#خدایــــاراضےام‌بــه‌رضاۍتـــواتفاقاٺـــــ زندڪَی ڪه همیشه ...
عکس بلند
۱۷

#خدایــــاراضےام‌بــه‌رضاۍتـــواتفاقاٺـــــ زندڪَی ڪه همیشه ...