خندوانه (۶۳۷ تصویر)

#خنده_حلالگفت:عجب خری هستی😂👈🏼به خودمان مغرور نشویم🌹شادی روح ...
۲

#خنده_حلالگفت:عجب خری هستی😂👈🏼به خودمان مغرور نشویم🌹شادی روح ...

دلتنگی...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

دلتنگی...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

عشقی ساده وبدورازهررنگ وریا...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

عشقی ساده وبدورازهررنگ وریا...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

تکست غمگین

تکست غمگین

سُکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۳

سُکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

تورا گریسته ام...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

تورا گریسته ام...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۶

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی
۵

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۴

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

دلتنگی

دلتنگی

غمگین پروفایل

غمگین پروفایل