خمیازه (۵ تصویر)

بادهان باز#خمیازه بکشید!این کار اکسیژن بیشتری به بدن میرساند...
۰

بادهان باز#خمیازه بکشید!این کار اکسیژن بیشتری به بدن میرساند...

دلیل اصلی#خمیازه کشیدن ، داغ کردن#مغز است که خمیازه جهت خنک ...
۲

دلیل اصلی#خمیازه کشیدن ، داغ کردن#مغز است که خمیازه جهت خنک ...

#خمیازه اغلب به افرادی که حس همدردی بیشتری با دیگران دارند س...
۰

#خمیازه اغلب به افرادی که حس همدردی بیشتری با دیگران دارند س...

وقتی کسی جلوی شما #خمیازه می کشدشما هم این کار را تکرار می ک...
۸

وقتی کسی جلوی شما #خمیازه می کشدشما هم این کار را تکرار می ک...