خلوت_دیوانه_وار (۶ تصویر)

با من حرف بزن زیرا شاید حوصله‌ی هیچ‌کس جز تو را نداشته باشم....

با من حرف بزن زیرا شاید حوصله‌ی هیچ‌کس جز تو را نداشته باشم....

ما کم بضاعتیموصالت گرانبهاست.... #ب_وقت_تنهایی #خلوت_دیوانه_...

ما کم بضاعتیموصالت گرانبهاست.... #ب_وقت_تنهایی #خلوت_دیوانه_...

مثل یک کودک بد خواب که بازیچه شدهخسته ام،خسته تر از آن کهبگو...

مثل یک کودک بد خواب که بازیچه شدهخسته ام،خسته تر از آن کهبگو...

بگذار بگریمآن گاهی ک شب بر پهنه آسمان دراز کشیده استچون بیما...

بگذار بگریمآن گاهی ک شب بر پهنه آسمان دراز کشیده استچون بیما...

مجنون به نصیحت دلم آمده استبنگر به کجا رسیده دیوانگی‌ام... #...
۱

مجنون به نصیحت دلم آمده استبنگر به کجا رسیده دیوانگی‌ام... #...

گُفتَم دَری ز خَلق بِبَندم به روی خویشدَردیست دَر دِلَم که ز...

گُفتَم دَری ز خَلق بِبَندم به روی خویشدَردیست دَر دِلَم که ز...