خــــــــــدایـــــا (۳ تصویر)

#خــــــــــدایـــــااز #وقتـــــی کـــــــہدنیــــامو #‌ازم...
۱

#خــــــــــدایـــــااز #وقتـــــی کـــــــہدنیــــامو #‌ازم...

#خــــــــــدایـــــا:disappointed_face:از #وقتـــــی کـــــ...
۶

#خــــــــــدایـــــا:disappointed_face:از #وقتـــــی کـــــ...

#خــــــــــدایـــــااز #وقتـــــی کـــــــہ:broken_heart:دن...

#خــــــــــدایـــــااز #وقتـــــی کـــــــہ:broken_heart:دن...