خط_سرخ (۵ تصویر)

#خط_سرخبیا و اَندر پیــــچِ دلݥ بگو نوای سخــنت راڪه حدیث عش...
۱

#خط_سرخبیا و اَندر پیــــچِ دلݥ بگو نوای سخــنت راڪه حدیث عش...

#خط_سرخ:leaf_fluttering_in_wind:در کدامیــن سوی هستی...به دن...

#خط_سرخ:leaf_fluttering_in_wind:در کدامیــن سوی هستی...به دن...

ای شهیـدهوا بارانی اسـتـهوای دنــیا را نـههوای دلــــم را می...
۲

ای شهیـدهوا بارانی اسـتـهوای دنــیا را نـههوای دلــــم را می...

#خط_سرخشاید شهید...در گذرگاه دنیابه دنبالفرصت عاشقے عقل بود....
۳

#خط_سرخشاید شهید...در گذرگاه دنیابه دنبالفرصت عاشقے عقل بود....

#خط_سرخ | #غمگینبا تمام وجود غمگینن ! شادیشون مال سالها قبله...

#خط_سرخ | #غمگینبا تمام وجود غمگینن ! شادیشون مال سالها قبله...