خشکیدگی (۱ تصویر)

:large_red_circle: ایران در حال خشک شدن است؛ چرا؟!جنگ ژئومتر...
۰

:large_red_circle: ایران در حال خشک شدن است؛ چرا؟!جنگ ژئومتر...