خستم_ازاین_الگوریتم_زندگی (۱ تصویر)

سردرگمی اینه که نمیدونی راهی که میری درسته یا نه؟نمیدونی این...
۲

سردرگمی اینه که نمیدونی راهی که میری درسته یا نه؟نمیدونی این...