خرید_و_فروشی (۲ تصویر)

در #خرید_و_فروشی که به صورت #بیع_شرط انجام گرفته، اگر در مدت...

در #خرید_و_فروشی که به صورت #بیع_شرط انجام گرفته، اگر در مدت...

:small_blue_diamond:️اگر #خرید_و_فروشی به صورت #بیع_شرط صورت...

:small_blue_diamond:️اگر #خرید_و_فروشی به صورت #بیع_شرط صورت...