خدمت_اجباری_سربازی (۱ تصویر)

#یکسال گذشت  از #خدمت_اجباری_سربازی باهمه خوش و ناخوشی هایش....
۱۷

#یکسال گذشت از #خدمت_اجباری_سربازی باهمه خوش و ناخوشی هایش....