خدا_را_شاکر_باش (۱ تصویر)

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر با طلوع خورشید ،صبح در نهایت طراوت ق...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر با طلوع خورشید ،صبح در نهایت طراوت ق...