خدای_رپ (۱ تصویر)

خدای رپ کل تاریخ که هیچوقت مثلش پیدا نمیشه #هیپ_هاپی_ها     ...

خدای رپ کل تاریخ که هیچوقت مثلش پیدا نمیشه #هیپ_هاپی_ها ...